Sản phẩm thay thế (product Discontinuations)

Bạn cần tìm các sản phẩm thay thế (Product Discontinuations) cho các model đặc biệt, liên hệ ngay để biết thêm chi tiết.

Sản phẩm Ngày Sản phẩm kế thừa thay thế
LMS .1 02.09.2019
SA, SQ, AM, AC cho các ứng dụng trong vùng 22 (II3 D Ex) 24.06.2019 SAEx, SQEx, AMExC, ACExC
GHT 360.1, GHT 360.2 03.06.2018 GHT . 3, GK 40.2, GST 40.1
SFC (AM/AMExC, AC/ACExC) 13.07.2018 AC/ACExC .2-SIL
SG .3 30.06.2018 EQ, SGC
WSH .1 01.03.2018 WSH .2
WGD 90.1 01.02.2018
SA 07.1 – SA 16.1 31.12.2015 SA 07.2 – SA 16.2
SAR 07.1 – SAR 16.1 31.12.2015 SAR 07.2 – SAR 16.2
SAExC 07.1 – SAExC 16.1 31.12.2015 SAEx 07.2 – SAEx 16.2
SARExC 07.1 – SARExC 16.1 31.12.2015 SAREx 07.2 – SAREx 16.2
SG 05.1 – SG 12.1 31.12.2015 SQ 05.2 – SQ 14.2
SGR 05.1 – SGR 12.1 31.12.2015 SQR 05.2 – SQR 14.2
SGExC 05.1 – SGExC 12.1 31.12.2015 SQEx 05.2 – SQEx 14.2
SQREx 05.2 – SQREx 14.2
AC 01.1 31.12.2015 AC 01.2
ACExC 01.1 31.12.2015 ACExC 01.2
SAI 6 – SAI 100 31.12.2015 SAI 07.2 – SAI 16.2
SARI 6 – SARI 100 31.12.2015 SARI 07.2 – SARI 16.2
AS, ASR 6 – AS, ASR 50 30.06.2012 SGC 04.1 – SGC 12.1
SG 04.2 – SG 10.2 with MEC 30.06.2012 SGM 04.1 – SGM 12.1
SV 04.2 – SV 10.2 with MEC 30.06.2012 SVM 04.1 – SVM 12.1
SARV 07.1 – SARV 14.5 with VM/VM-MC 31.12.2011 SAV 07.2 – SAV 16.2 with ACV 01.2
ALS 6 – ALS 75 with VM-MC 31.12.2011
AM 01.1 – AM 02.1 with timer board 31.12.2011 AC 01.2
AMExC 01.1 with timer board 31.12.2011 ACExC 01.2
AM 01.1 – AM 02.1 with Interbus-S 31.12.2007
AMEx 01.1 – AMEx 02.1 with Interbus-S 31.12.2007
AM 01.1 – AM 02.1 with Profibus-FMS 31.12.2007
AMEx 01.1 – AMEx 02.1 with Profibus-FMS 31.12.2007
GS 160 – GS 250 01.07.2007 GS 160.3 – GS 250.3